Regulamin

 

Obowiązuje od dnia 05.08.2020

Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu www.alicjajarosz.pl dostępnego na stronie internetowej www.alicjajarosz.pl

 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Administrator – podmiot, który świadczy usługę udostępniania zasobów serwisu www.alicjajarosz.pl na rzecz Użytkowników serwisu www.alicjajarosz.pl

2. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.alicjajarosz.pl

3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu/serwisu.

4. Serwis – Platforma internetowa umieszczona pod adresem www.alicjajarosz.pl skierowana do Użytkowników, świadczy usługi dotyczące komponowania indywidualnych planów dietetycznych.

5. Zbiór danych – wszelkie informacje zamieszczane przez Administratora oraz Użytkowników w serwisie www.alicjajarosz.pl w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, przepisy, jadłospisy, wartości kaloryczne i odżywcze produktów i potraw), zdjęcia, grafiki oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

 

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do zakupu wybranych pakietów diet, korzystania z opracowanych jadłospisów oraz do szeroko rozumianych wiadomości dietetycznych, o charakterze edukacyjno informacyjnym.

2. Właścicielem Serwisu www.alicjajarosz.pl NIP: 7343584783, REGON: 386665915 z siedzibą w Ogrodowa 11A, 33-370 Muszyna jest Akademia Zdrowia Alicja Jarosz.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

4. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów, akceptującym pliki cookies i udostępniającym konto poczty e-mail.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy w działaniu Serwisu, spowodowanych awariami sprzętu lub z winy osób trzecich.

6. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem portalu, wymagana jest konsultacja z lekarzem.

7. Stosowanie zalecanej diety wykupionej na stronie www.alicjajarosz.pl jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.

8. Wszystkie dostępne dane (kaloryczność, wartości odżywcze) dotyczące produktów/przepisów są danymi sugerowanymi i mogą się nieznacznie różnić.

9. Zabrania się udostępniania indywidualnych jadłospisów, przepisów lub innych informacji zawartych w planach żywieniowych.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

11. W przypadku naruszenia prawa do prywatności innego Użytkownika lub Osoby przez jakikolwiek materiał zamieszczony w serwisie,  Administrator powinien zostać o tym poinformowany. Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego zaprzestania ich naruszania. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika,  Administrator może usunąć materiał ze strony w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia. Użytkownik nie posiada żadnego prawa do roszczeń względem Administratora lub/i właściciela Serwisu.12. Administrator posiada prawo do wprowadzenia odpłatnych usług, które wykonuje na rzecz Użytkownika po wniesieniu przez niego opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

13. Użytkownikowi zabrania się publikować w serwisie www.alicjajarosz.pl adresów stron internetowych, grafiki, tekstów, oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Serwisu.

14. Użytkownik umieszczając swoje dane lub inne treści wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez innych Użytkowników oraz Administratora, oraz upoważnia Administratora do ich nieodpłatnego wykorzystania zgodnie z Regulaminem na potrzeby świadczenia usług w Serwisie. Zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością  Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

15. Administrator zastrzega, iż koszty połączenia z Internetem oraz Użytkowaniem rzeczy, z których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Administratora.

16. Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby korzystać z Serwisu.

17. Termin realizacji indywidualnego planu żywieniowego wynosi do 7 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach, o których Użytkownicy zostaną poinformowani.

 

Opłaty

1. Serwis posiada możliwość zakupu diet przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem i Regulaminem sklepu.

2. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.

 

Odpowiedzialność

1. Kontaktując się z Serwisem poprzez formularz kontaktowy oświadczasz ze zapoznałeś się z Polityką Prywatności oraz niniejszym Regulaminem, które w czasie korzystania z Serwisu, jako Użytkownik jesteś zobligowany przestrzegać. Wszystkie zgody na przetwarzanie danych zawartych podczas kontaktu poprzez formularz kontaktowy oraz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną ofert handlowych masz prawo wycofać.

2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

4. Administrator oraz podmiot zarządzający Serwisem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści i grafikę przekazywane i publikowane przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo (wulgarnych, obraźliwych). Użytkownik zamieszczający treści niedozwolone może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub/i osoby zarządzającej Serwisem z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika materiałów w Serwisie– Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi lub/i podmiotowi zarządzającego Serwisem. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 

Przepisy końcowe

1. Administrator posiada prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.alicjajarosz.pl przez czas nieokreślony.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.alicjajarosz.pl

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników przez portal www.alicjajarosz.pl

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.