Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.alicjajarosz.pl jest firma Akademia Zdrowia Alicja Jarosz z siedzibą w Muszynie przy ul. Ogrodowej 11A, NIP 7343584783, REGON 386665915, e-mail: kontakt.alicjajarosz@gmail.com zwanej w dalszej części Akademia Zdrowia.

2. Akademia Zdrowia deklaruje, że podjęto stosowne kroki aby dane osobowe zawarte w zamówieniach przechowywane były i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie : zgody wyrażanej przez Użytkownika,  przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na tej podstawie).

4. Akademia Zdrowia  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone podczas rejestracji informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
c) poprzez dobrowolnie wprowadzenie podczas wypełniania kwestionariusza niezbędnego do realizacji zamówienia diety

5. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Akademia Zdrowia  możemy poprosić Panią/Pana o podanie takich danych jak:  adres e-mail, hasło. Jeśli połączy się Pani/Pan z Akademia Zdrowia , korzystając z danych uwierzytelniających stosowanych w Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego (zdefiniowanego w Regulaminie ) (np. Facebook, Google), upoważniasz nas do gromadzenia Twoich danych uwierzytelniających, takich jak adres e-mail oraz zaszyfrowane uwierzytelniające dane dostępowe.

6. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe zwykłe). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego
 • przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe szczególnych kategorii - dotyczące stanu zdrowia). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 • przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe wizerunkowe - zdjęcie sylwetki) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 • kontaktu i obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu ( przesyłania danych do Planu żywieniowego) i udzielania  odpowiedzi zadanych drogą  mailową.
 • marketingowy: wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o promocjach Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1c RODO) , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • zawarcia i wykonania umów Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1b RODO) , tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi  a w szczególności realizację płatności – operator systemu płatności on-line firmie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań przy ul. Kanclerskiej 15., krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP 24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 , o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792369887, REGON  301345068 będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24.pl, w szczególności adres e-mail. 

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Akademia Zdrowia. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom: świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis, świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu. 


9.  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora  nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10 . Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych

 • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie drogą elektroniczną na adres: kontakt.alicjajarosz@gmail.com
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową e-mail. kontakt.alicjajarosz@gmail.com lub adresem do korespondencji: Akademia Zdrowia Alicja Jarosz ul. Ogrodowa 11A, 33-370 Muszyna

 

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Akademia Zdrowia Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Czym są pliki cookies?

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Plik cookie pomaga podmiotom udostępniającym witryny internetowe rozpoznać Twoje urządzenie, gdy kolejny raz odwiedzasz ich witrynę. Istnieją też inne podobne technologie, takie jak tagi pikselowe (przezroczyste obrazy umieszczone na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, które informują o tym, że dana strona lub wiadomość e-mail zostały wyświetlone), pliki typu „web bug” (podobne do tagów pikselowych), a także technologia „web storage”; są one wykorzystywane w oprogramowaniu komputerów stacjonarnych lub w urządzeniach mobilnych.

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie?

W celu zapewnienia poprawnego działania Akademia Zdrowia Do analizy, w jaki sposób użytkownicy uzyskuj dostęp do Akademia Zdrowia.  W jaki sposób z niego korzystają, a także do analizy i wychwytywania ewentualnych problemów z poprawnym działaniem Serwisu. Zdarzenia te są analizowane w celu ciągłego rozwoju Akademia Zdrowia oraz skuteczniejszej administracji zgodnie z dokonanymi przez Ciebie wyborami. Te pliki cookie oznaczają, że gdy nadal będziesz korzystać z ?nazwa lub powrócisz do korzystania z niego, będziemy mogli świadczyć Ci usługi, których oczekujesz, np. rozpoznamy Twoją nazwę użytkownika, będziemy pamiętać Twoje spersonalizowane ustawienia usług oraz przypomnimy Ci treści, które Ci się podobały. Wykorzystujemy te pliki cookie, by prezentować Ci reklamy, które mogą Cię zainteresować. Gromadzone informacje mogą również zostać użyte do ustalenia limitu wyświetleń (np. po to, byśmy nie pokazywali Ci ciągle tej samej reklamy) oraz po to, by pomóc nam kontrolować otrzymywane przez Ciebie reklamy i badać ich skuteczność. Współpracujemy z podmiotami publikującymi treści na witrynach internetowych, sieciami reklamowymi oraz usługodawcami w celu zamieszczania reklam Serwisu w innych witrynach internetowych i serwisach. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do prezentowania Ci na innych witrynach internetowych i w serwisach reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, jak również do kontrolowania otrzymywanych przez Ciebie reklam i badania ich skuteczności.

Wykorzystujemy również identyfikatory urządzeń mobilnych i inne technologie w celach wymienionych w niniejszej  Polityce Prywatności. Na przykład w celu rozpoznania urządzenia kiedy powrócisz na naszą stronę.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, by umieszczać reklamy w Akademia Zdrowia  Jedną z usług, które wykorzystujemy do obserwowania aktywności związanej z Serwisem, np. poprzez umieszczanie plików cookie, jest narzędzie Google Analytics oferowane przez Google (Google, Inc., spółka z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Możemy korzystać z usług dostawców, w tym Google, którzy wykorzystują łącznie własne pliki cookie (takie jak Google Analytics) oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych (takie jak DoubleClick), aby przekazywać informacje oraz optymalizować i prezentować reklamy bazujące na Twoich poprzednich odwiedzinach w naszych witrynach internetowych, w tym stosować narzędzie Google Analytics wykorzystywane na potrzeby reklam w witrynach internetowych (Google Analytics for Display Advertising). Google oferuje narzędzia do zarządzania gromadzeniem i wykorzystywaniem pewnych informacji przez Google Analytics (pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout) oraz przez Google Analytics na potrzeby reklam na witrynach internetowych lub na potrzeby sieci reklamowej Google Display Network z wykorzystaniem ustawień reklam w Google (pod adresem google.com/settings/ads).

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 05.08.2020 r.